Autortiesības

Stingri aizliegts pārpublicēt, kopēt, reproducēt, tulkot vai citādā veidā izplatīt interneta vietnē milnieks.lv publicētos materiālus.

Interneta vietnē milnieks.lv, turpmāk „milnieks.lv” publiskotais saturs tiek aizsargāts saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu, turpmāk tekstā „Likums”.

Saskaņā ar Likuma 4. pantu visa milnieks.lv publicētā informācija ir tīmekļa vietnes administratora un autora īpašums. Tāpat saskaņā ar Likuma 5. pantu visi darbi un materiāli, kuriem par avotu ņemti citi darbi, tieši tāpat ir milnieks.lv administratora un autora īpašums.

Izņēmums ir tiešā veidā pārpublicētie materiāli ar zināmu autoru. Šādos gadījumos pie attiecīgā materiāla ir norāde ar atsauci uz avotu. Ilustrācijās pie rakstiem var tikt izmantotas citu autoru attēlu daļas, ja uz tām nav uzlikti kopēšanas ierobežojumi. Pie attēliem norādīts to avots un autors. Izņemot gadījumus, kad šī informācija nav nosakāma.

Gadījumos, ja rodas pretenzijas pret attēlu izmantošanu, sazinieties ar milnieks.lv administrāciju un mēs norādīsim attēla autoru un avotu vai nepieciešamības gadījumā izņemsim to no vietnes.

Informācijas pārpublicēšana

Saskaņā ar Likuma IV daļu, jebkāda veida milnieks.lv materiālu pārpublicēšana ir atļauta tikai un vienīgi ar milnieks.lv administratora un autora rakstisku atļauju. Izņēmums ir gadījumi, kas attiecas uz Likuma 6. Pantā minēto.

Balstoties uz Likuma 14. panta 4. punktu, pārpublicētajam materiālam ir jānorāda tā autors, avots un datums, kad materiāls iegūts.

Piemēram:
Lieliskais, www.milnieks.lv – „Kā izveidot tūlītēju tuvības sajūtu ar sievieti”, 31.05.2012

Pārpublicējot elektroniski, jānorāda, ar pamata saturu vienlīdz labi saredzama, aktīva hipersaite uz oriģinālo materiālu un tekstu „www.milnieks.lv”

Piemēram:
<a href=”http://www.milnieks.lv/savaldzinam/ka-izveidot-tuliteju-tuvibas-sajutu-ar-sievieti/”>www.milnieks.lv</a> 31.05.2012

Ja materiāli tiek pārpublicēti izmainītā veidā, pirms publiskošanas, izmaiņas ir jāsaskaņo ar milnieks.lv administrāciju, kā to nosaka Likuma 14. panta 5. punkts.

Copyright information

All information published on site milnieks.lv is protected by Copyright Law of Latvian Republic, as specified above.

For illustration purposes other author’s work or parts of it may be used, providing information and link to original source, if such can be indicated. In case of complaints about copyright, contact us via e-mail or contact form on the right.